Avís legal

1. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles mitjançant el mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran del tot responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de terceres personal o del propi SEGUR-MON, SL, tot això d’acord amb les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. SEGUR-MON, SL, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, pel dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o terceres persones.

2. INFORMACIÓ LSSI-CE

En acompliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable d’aquesta web és SEGUR-MON, SL, amb NIF B-43412469, amb domicili a l’Avinguda Reus, 28 de Mont-roig del Camp (Tarragona), amb domicili d’Internet www.segurmon.com, inscrit en el registre corresponent.

3. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SEGUR-MON, SL, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

SEGUR-MON, SL, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i SEGUR-MON, SL, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de SEGUR-MON, SL, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de SEGUR-MON, SL, com en accedir a la informació d’altres webs des la Web de SEGUR-MON, SL.

5. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies a algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen a llurs clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la Web.
  • Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

6. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. SEGUR-MON, SL pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

SEGUR-MON, SL, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

7. INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

SEGUR-MON, SL, declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevulla que sigui la causa. Així mateix, SEGUR-MON, SL no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre mena de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a SEGUR-MON, SL.

SEGUR-MON, SL, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que SEGUR-MON, SL realitza els seus millors esforços en evitar aquesta mena d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb d’altres fonts.

8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per SEGUR-MON, SL, així com els continguts vessats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual restant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com a llurs continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de SEGUR-MON, SL.

En conseqüència, tots els continguts que es mostres en diverses websites i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevulla altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SEGUR-MON, SL, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diverses websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra el  sentit del Dret d’Autor i resta, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirecta, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes , índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de SEGUR-MON, SL.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades distintes de les que pertanyen a les autoritzades per SEGUR-MON, SL, així com llur traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveix o continguts, en la mesura que aquestos actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

SEGUR-MON, SL, és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts en la mateixa, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

SEGUR-MON, SL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant llurs pàgines Web puguin vessar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que trametin a les pàgines Web de SEGUR-MON, SL, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el. Servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la natura dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén que autoritzen SEGUR-MON, SL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a SEGUR-MON, SL, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de  observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’aquesta mena, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de SEGUR-MON, SL.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, SEGUR-MON, SL, resta autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris com aquestos, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualssevulla de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes.

Resten prohibits qualssevulla dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per SEGUR-MON, SL per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de SEGUR-MON, SL, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de SEGUR-MON, SL. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de SEGUR-MON, SL, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

SEGUR-MON, SL, no assumirà cap mena de responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de SEGUR-MON, SL.