Política de privacitat

1. OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SEGUR-MON, SL, informa els Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la resta de normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, SEGUR-MON, SL, només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que SEGUR-MON, SL, es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi a les websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, SEGUR-MON, SL anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.

2. CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades d’acord amb la normativa vigent sobre protecció
de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’empresa que gestioni l’esmentada informació.

3. INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÚÈNCIES

3.1 VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho precisin.

3.2 CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en les diverses websites, relatius a serveis prestats per l’empresa, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular SEGUR-MON, SL, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

4. INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, pel que fa a les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en la paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, adreçada a la següent adreça:

AVINGUDA REUS, 28 BAIXOS 43300 MONT-ROIG DEL CAMP (TARRAGONA)

PROTECCIÓ DE DADES

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a SEGUR-MON, SL, a l’adreça indicada.

5. INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVIN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

5.1. DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. En els formularis de consulta que es troben a les Web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per SEGUR-MON, SL i mai es ven, cedeix o arrenda a d’altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació de servei.

SEGUR-MON, SL és responsable dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, creats per a SEGUR-MON, SL amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els
Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

5.2. AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, els informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

En el decurs del procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació de les mateixes per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en les websites (continguts professionals, etc.).

En el seu cas, se sol·licitarà als Usuaris llur consentiment per tal que SEGUR-MON, SL pugui fer us de les seves dades a fi de trametre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a d’altres temes relacionats.

6. COMPROMÍS DE L’USUARI PER TAL QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar aquestes condicions d’ús i política de privacitat, restant entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es
compromet al seu acompliment en el decurs de la navegació i participació en la www.segur-mon.com.

7. EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a terceres persones, i s’hagi demanat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercera persona aliena a SEGUR-MON, SL tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos, SEGUR-MON, SL, col·laborarà per tal que les terceres persones acompleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat s’exigirà a les esmentades terceres persones.

SEGUR-MON, SL no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquestes Web, excepte en el cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.

SEGUR-MON, SL no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a d’altres empreses, excepte en el cas que calgui per a la pròpia prestació del servei.

8. BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ PROFESSIONAL

De forma ocasional, SEGUR-MON, SL tramet un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en qualsevol d’aquestes pàgines Web de l’empresa. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a segurmon@segurmon.com.