En un món empresarial cada vegada més complex, el control de la jornada laboral és fonamental per a la gestió eficient del personal i el compliment de les normatives laborals.

La llei de registre de la jornada laboral vigent des de 2019 a Espanya pretén garantir el compliment dels horaris de treball, combatre la precarietat laboral i promoure la transparència empresarial. Aquesta mesura requereix que les empreses registrin de manera precisa les hores de treball dels seus empleats, evitant abusos i assegurant el respecte als drets laborals. A més, ajuda a evitar sancions legals i proporciona una base per a una millor gestió del temps i els recursos humans.

Les sancions per a les empreses que incompleixin la llei de registre de la jornada laboral espanyola poden variar segons la gravetat de l’incompliment i les circumstàncies particulars de cada cas segons la gravetat de la infracció

Si una empresa no compleix amb el registre d’hores, poden tenir importants sancions econòmiques que poden variar segons la classificació que tinguin entre lleu, greu i molt greu:

• Infracció lleu: les multes són de 70 a 750 euros, succeeixen quan l’empresa no informa correctament al seus treballadors sobre les condicions laborals o no posa a la seva disposició els informes amb el seu registre horari.
• Infracció greu: les multes són de 751 a 7.500 euros, implica que el treballador ha realitzat hores extres i no ha sigut degudament remunerat o si hi ha irregularitats en el control horari del treballador.
• Infracció molt greu: fins a 225.018 euros, passa quan un treballador supera les 80 hores extres anuals permeses, un menor d’edat han realitzat hores extres, si hi ha impagament o es repeteixin successivament retards en els pagaments del personal.

Les conseqüències de l’incompliment poden variar segons el context i la reincidència, però les autoritats tenen la potestat d’aplicar sancions significatives per assegurar el compliment de la normativa laboral.

A part d’evitar sancions, quins beneficis té el registre de l’horari laboral dels treballadors?

Beneficis del control de la jornada laboral

El control de la jornada laboral ofereix una visió clara de la productivitat dels empleats i permet identificar possibles problemes de rendiment però també…

• Millora de la gestió de recursos humans
Amb un sistema adequat de control de la jornada laboral, les empreses poden gestionar eficaçment els horaris dels empleats, planificar el personal i optimitzar els recursos humans disponibles a més de gestionar els temps de vacances.

• Augmenta la transparència i la confiança
Un bon sistema de control de la jornada laboral fomenta la transparència i la confiança entre els empleats i els empresaris, ja que proporciona un registre objectiu de les hores treballades.

Un sistema de control de la jornada laboral és essencial per a empreses de totes les mides. El sistema de Segur-Mon ofereix una solució completa i eficaç per a aquesta necessitat, permetent als empresaris gestionar millor el temps dels seus empleats i assegurar el compliment de les normatives laborals.