Per a la instal•lació de càmeres en zones comunes serà necessari l’acord de la Junta de Propietaris que quedarà reflectit en les actes de la mateixa.

Aquest acord també serà necessari per a la instal•lació de càmeres en les piscines comunitàries.

És recomanable que en l’acord es reflecteixin algunes de les característiques del sistema de videovigilància, com el nombre de càmeres o l’espai captat per aquestes.

S’hauran d’instal•lar un o varius cartells informatius en els diferents accessos a la zona vídeo-vigilada, i en lloc visible, per informar de la gravació d’imatges.

El cartell indicarà de forma clara la identitat del responsable de la instal•lació a qui dirigir-se per a exercir els drets que preveu la normativa de protecció de dades, i on obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals.

Les càmeres només podran captar imatges de les zones comunes de la comunitat. No podran captar-se imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’immoble, ni tampoc imatges de terrenys i habitatges confrontants o de qualsevol altre espai aliè.

L’accés a les imatges estarà restringit a les persones designades per la comunitat. En cap cas estaran accessibles als veïns mitjançant canal de televisió comunitària.

Les imatges seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació, transcorregut el qual es procedirà a l’esborrat.

Les imatges que s’utilitzin per a denunciar delictes o infraccions s’acompanyaran a la denúncia i seran conservades per al seu possible lliurament a les Forces i Cossos de Seguretat o als Jutjats i Tribunals que les requereixin. No podran utilitzar-se per a una altra fi.