La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció. Diferents normatives com són la CPI-96 RD: 2267-2004, obliguen a protegir les estructures en els establiments industrials.

Hi ha diferents mètodes per aconseguir la protecció passiva d’estructures, depenent de l’objectiu a protegir:

  • Protecció d’estructures
  • Segellat de penetracions
  • Compartimentació
  • Emissió d’aigua per mitjà d’aspersors

 

Protecció d’estructures

Es tracta de protegir les estructures metàl·liques i / o fusta d’una construcció contra el foc.

Els perfils metàl·lics tan utilitzats en la construcció d’estructures portants, tenen l’inconvenient de la disminució de la seva resistència mecànica, a causa de la rapidesa amb què incrementen la seva temperatura quan estan en contacte amb un focus de calor. Per evitar aquesta pèrdua d’estabilitat, han de protegir-se amb algun dels diferents sistemes homologats existents al mercat, com ara pintures intumescents, morters i panells de silicat, etc. No obstant això per triar la solució adequada, cal conèixer quins factors i com influeixen, i es comporten davant l’acció de foc.

Segellat de penetracions

En cas d’incendi, i mitjançant l’ús de materials especialment concebuts per a això, com poden ser pintures, maons, collarins, coixinets intumescents, reixetes de ventilació, s’aconsegueix frenar la propagació de foc, a través dels conductes que travessen els murs del recinte a protegir.

En l’actualitat, pràcticament tots els edificis tenen nombroses instal·lacions travessant diversos sectors i elements de compartimentació, especialment en edificis intel·ligents i plantes de fabricació, i com no en edificis d’habitatges i superfícies comercials, etc., on hi ha buits que donen pas a les diverses instal·lacions i que comprometen seriosament la compartimentació de les diferents zones, que a més afavoreixen la propagació de foc, fums i gasos en cas d’incendi. En conseqüència s’ha de preveure el segellat estanc d’aquests buits amb els materials especialment adequats per a això.

Compartimentació

Els elements de sectorització i compartimentació, com ara envans, murs, mampares, etc., Resistents a el foc (RF), impedeixen la propagació d’un incendi a altres zones o sectors.

A Segur-Mon treballem amb els més avançats sistemes de detecció i extinció d’incendis.

Tan important és detectar l’incendi abans de que es produeixi com extinguir-lo amb la major brevetat en el cas que es produeixi. Per això, a Segur-Mon ens ocupem d’escollir els millor sistemes segons les seves necessitats per prevenir i extinguir els incendis sempre garantint la màxima seguretat de les persones i dels edificis.

El sistemes contra-incendi actuals els dividim entre:

  • Sistemes de seguretat passiva, com portes i persianes especials.
  • Sistemes de detecció, com detecció de gasos o monòxid de carbó.
  • Sistemes d’extinció, com extintors de pols seca, sistemes automàtics d’extinció per aigua o per escuma, sistemes d’evacuació de fums, alarmes connectades amb els serveis de bombers.

Podeu consultar la nostra pàgina web per a més detalls o bé contactar directament amb nosaltres per tal de fer-vos una proposta a mida de les vostres necessitats.