Probablement has sentit a parlar de les noves sancions implementades en el control horari de les empreses. Però, què suposa exactament aquest canvi per als treballadors i per als empresaris?

El passat 12 de maig va entrar en vigor el registre de jornada a través d’un decret llei aprovat pel Govern socialista al mes de març (Decret Llei 8/2019).

Objectius del Decret Llei 8/2019

Amb aquesta nova legislació es pretén lluitar contra la precarietat laboral, garantint el registre diari de les jornades dels treballadors i treballadores, el qual inclou l’hora concreta d’inici i de finalització de la jornada laboral.

El que vol aquesta nova llei és, no només realitzar un control de les entrades i sortides, sinó sobretot de les hores extres i complementàries que realitzin els treballadors.

Així mateix, els experts asseguren que aquesta nova legislació tindrà com a conseqüències canvis organitzatius, millores en els ingressos públics i un augment de les denúncies per abusos laborals.

Què diu la Llei sobre el control horari?

La Llei de control horari no especifica de quina manera les empreses han de realitzar el registre d’entrades i sortides dels seus empleats. En funció del tipus de companyia, aquest control es pot realitzar d’una manera o una altra, però és obligatori que totes el realitzin i el documentin.

Així, els empresaris s’han de comprometre a definir com es realitza el control horari i a informar els seus treballadors per tal que el portin a terme. Aquest registre és diari i ha d’incloure tant l’hora d’entrada com l’hora de sortida.

Els treballadors i treballadores, així com els representants sindicals de les empreses, han de rebre cada mes la relació d’hores ordinàries i extraordinàries realitzades. A més, aquest registre de control horari s’haurà de guardar durant almenys quatre anys i haurà d’estar a disposició de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, si aquestes ho requereixen.

Conseqüències per a les empreses

En primer lloc, totes les empreses han d’haver encetat els tràmits per incorporar el registre de jornada. En el cas que no ho hagin fet, ni estiguin en el procés de fer-ho, poden rebre una sanció greu, que oscil·laria entre els 626 i 6.250 euros.

A més, en el cas dels treballadors que estiguin contractats a jornada parcial, si Inspecció de Treball no identifica cap registre o s’ha excedit el nombre d’hores complementàries, el seu contracte es convertirà en un contracte a jornada completa a l’instant.

La Llei estableix que és l’empresari sobre qui recau la responsabilitat de realitzar un registre diari, guardar les dades durant quatre anys i posar-los a disposició dels treballadors, del comitè d’empresa i d’Inspecció de Treball.

El perquè d’aquesta nova Llei

Fins a un 53% dels ocupats assegura que treballa més de 40 hores setmanals. A Espanya es fan 2,36 milions d’hores extres a la setmana que finalment no es paguen ni es compensen amb hores de descans.

Amb la implementació d’aquesta nova normativa, des del govern s’espera que aquesta representi una resposta a totes les hores extres que no s’acaben pagant i que poden acabar generant més ocupació.