Malgrat portar més d’un any en vigor, la normativa de registre obligatori per a les empreses de la jornada laboral dels seus treballadors segueix provocant dubtes. Davant les diverses preguntes que ha rebut al respecte la Direcció general de Treball, el Ministeri de Treball va decidir publicar una guia explicativa un dia després que acabés el termini d’adaptació de les companyies. En ella apareixen recollides les “peculiaritats o excepcions” de la regla, entre les quals es troba l’aplicació de la ja vigent norma en els casos de treball a distància o teletreball i horaris flexibles.

Enguany aquesta premissa ha agafat més protagonisme que mai ja que el passat mes de març moltes empreses es van veure obligades a implementar el teletreball de manera forçada i improvisada per fer front a l’estat d’alarma provocat per l’aparició de la Covid19.

Com s’aplica el control horari en el teletreball?

L’actual registre horari quan s’ha d’aplicar en les ocupacions l’organització “es basa en fórmules de flexibilitat de el temps i de distribució irregular de la jornada”, entre els quals es troba el treball a distància o teletreball i els horaris flexibles.

El ministeri argumenta que no suposa cap “impediment” per a la “continuïtat o ampliació” d’aquest tipus de treballs. De fet, ho veu com un factor més per garantir les “necessitats empresarials” i “els interessos de conciliació dels treballadors”.

No obstant això, la guia pràctica matisa que, en aquests casos, l’aplicació de registre de la jornada laboral té les seves peculiaritats: per comptabilitzar el “temps de treball realment realitzat pel treballador” es necessitaran “períodes o seqüències temporals superiors a un dia”.

Per exemple, pot passar que una persona, pel seu tipus de treball o contracte, ha de treballar un determinat nombre d’hores al mes que pot distribuir lliurement, en lloc d’haver de complir una jornada fixa a la setmana.

En aquest cas, explica el Ministeri de Treball, “el fet que un registre horari diari computi excessos de jornada no s’ha d’interpretar com a treball extraordinari” sempre que, un cop es miri el registre de tot el mes, es demostri “el compliment de la jornada mensual ordinària “.

Instruments vàlids

En aquest sentit, el document del ministeri explica que, en el cas de treball a distància, inclòs el teletreball, hi ha fórmules “que asseguren el registre de la jornada diària”, com els registres telemàtics o altres sistemes semblants.

No obstant això, la nova regulació del registre horari també accepta que com a “instruments vàlids” per complir amb la norma que el teletreballador o treballador a distància ferma “fulles o instruments similars d’autogestió del temps de treball” que l’empresari doni per bones, sense que aquest perdi la seva capacitat d’ “assegurar la veracitat de la declaració unilateral del treballador”.

Des de Segur-Mon us proposem un sistema més fàcil, àgil i sense grans inversions per garantir el control horari a la vostra empresa, ja sigui amb treball presencial o teletreball. Per a més informació, contacteu amb el nostre departament d’experts i us donaran la solució més adequada a les vostres necessitats.

Font: El Economista