La Llei del Registre de la Jornada laboral dels treballadors encara porta de cap a empreses i empresaris des de fa més d’un any i mig de la seva posada en vigor. En el seu primer any d’existència es van inspeccionar fins a 5,363 expedients d’empreses en els quals s’havia detectat alguna infracció i es va recaptar més d’un milió d’euros en sancions.

Des de Segur-Mon volem posar-vos-ho molt fàcil, us expliquem els requisits per complir la normativa sense exposar-se a cap sanció.

Des de la publicació de la nova Llei al BOE i la seva aplicació oficial dos mesos més tard, el 12 de maig de 2019 totes les empreses han de complir exhaustivament amb el registre de control horari, però com cal fer-lo per evitar sancions sense haver de fer una gran inversió?

Requisits necessaris per complir la normativa

Segons diu la llei: “les empreses han de garantir el registre horari de la jornada que hauràs de concretar l’hora d’inici i final de la jornada de treball de cada persona, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari”. Podeu consultar la guia que ha elaborat el Ministeri de Treball a l’enllaç.

Moltes empreses eren reticents a aquesta obligatorietat i no van fer cap pas fins que va començar el període d’implantació i ara s’exposen a sancions de més de 180.000 euros.

Essencialment són 3 les condicions que deuen complir les empreses per a garantir que el registre de la jornada del treball sigui vàlid:

  • Realitzar el còmput total, mensual, de les hores ordinàries i extraordinàries
  • Lliurar una còpia resum al treballador juntament amb la seva nòmina
  • Conservar els registres de jornada durant un període mínim de 4 anys

Què exigeix la Llei exactament?

En el registre hi ha de constar l’hora exacta d’entrada, pauses i sortida del treballador a cada jornada.

L’empresa ha de conservar el registre durant 4 anys, fins i tot de treballadors que ja no estiguin a l’empresa i ha d’estar disponible per consulta per part dels treballadors, representants i inspecció.

Evitar sancions

Tot i que la teva empresa hagi implantat un sistema de fitxatge amb la voluntat de complir la Llei de manera exhaustiva, pot ser que el teu sistema de registre no sigui suficient.

De fet, dels 1.263.378,5 euros de les sancions imposades fins ara, més del 90% de l’import recaptat correspon a infraccions relacionades amb les dades del temps de treball registrat i no pas amb l’existència o no del sistema de registre en si.

Entre les infraccions sancionades i requeriments de subsanació (sense multa), gairebé la meitat de les empreses inspeccionades han tingut algun tipus d’irregularitat en el sistema de control horari establert.

Tipologia de sancions

Les infraccions detectades el 2019 van tenir uns 1.000 euros d’import mitjà de la sanció, tot i que les multes poden ascendir fins als 5,250 €.

Les sancions poden afectar de manera considerable els beneficis de l’empresa, però moltes d’elles no són conscients de fins a quin punt.

  • Infraccions lleus (d’entre 60 i 625 euros)

Poden aplicar-se per no informar de les condicions laborals o no posar a disposició dels treballadors els informes generats sobre el control realitzat

  • Infraccions greus (entre 326 i 6,250€)

En el cas de detectar irregularitats en els horaris o la realització d’hores extres o complementaris no computades i pagades

  • Infraccions molt greus (fins a 187,515€)

En el cas que s’hagi produït un augment considerable de les hores extra sense que s’hagi reflectit un canvi de contracte o que hagi superat el màxim legal de 80 hores anuals o no s’hagin abonat correctament.

Les multes les paga l’empresa tot i que encara queden dubtes de què passa si un treballador es nega a fitxar de manera reiterada.

Els casos molt greus seran un problema per a moltes empreses. I això si no patim una inspecció d’aquí un parell d’anys, la Seguretat Social podria reclamar les cotitzacions no realitzades per hores extra, canvis en contractes, etc…

Des de Segur-Mon us proposem la solució perfecta per tenir a ratlla el control horari i evitar sancions. Sense inversió ni permanència. Contacta amb els nostres experts per a més detalls.

Fonts: ejornada y Pymes y autonomos