Per llei, hi ha uns grups d’establiments que per les seves característiques específiques estan obligats a disposar de aparells i mesures de seguretat instal•lats per professionals autoritzats.

Aquests són:

• Bancs, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit
• Joieries i argenteries
• Loteries i despatxos integrals d’apostes mútues
• Estacions de serveis i unitats de subministrament de combustibles i carburants
• Galeries d’art i botigues d’antiguitats
• Establiments de jocs
• Oficines de farmàcia

Cada grup d’establiments tenen diferents obligacions que venen estipulades pel departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i que són d’obligat compliment.

En el cas de les joieries i argenteries, que és un dels grups on la sinistralitat és més alta la llei obliga a disposar de les següents mesures de seguretat:

• Caixa forta o cambra cuirassada
• Polsadors anti-atracament o altres sistemes d’accionament de les alarmes.
• Reixes als forats que donin a patis i passadissos interiors de l’immoble.
• Tancaments metàl•lics exteriors.
• Portes blindades en tots els accessos a l’interior dels immobles.
• Vidres blindats als aparadors en què s’exposin objectes preciosos a les finestres i als forats que donin a l’exterior.
• Protecció electrònica d’aparadors, finestres, portes i tancaments metàl•lics.
• Dispositiu electrònic de detecció d’intrusió.
• Detectors sísmics a parets, sostres i terres de la cambra cuirassada o del local on hi hagi la caixa forta.
• Connexió del sistema de seguretat a una central receptora d’alarmes.
• Equip d’enregistrament d’imatges connectat permanentment al sistema de seguretat de l’establiment, de forma que pugui ser utilitzat com a element de verificació de senyals d’alarma per la central receptora d’alarmes a la que estiguin connectades. Aquests equips d’enregistrament d’imatges estaran ubicats en l’interior de l’establiment, en llocs no visibles pel públic. El sistema de protecció contra robatori dels suports de les imatges haurà de tenir activat, durant l’horari d’atenció al públic, un retard, de com a mínim, deu minuts el qual podrà ser tècnic quan es tracti de sistemes informàtics i físic o electrònic quan es tracti de vídeo – gravació.
• Rètols anunciadors de les mesures de seguretat visibles des de l’exterior.

De totes maneres, hi ha la possibilitat de sol•licitar la dispensa d’alguna o d’algunes de les mesures de seguretat, atès el reduït volum del negoci o altres circumstàncies a acreditar.